نیک آیدی
نیک آیدی

کلید واژه مورد جستجو را وارد نمایید

دسته بندی ها
فهرست موضوعات
چاپ

حذف آگهی

حذف آگهی

در بخش پنل کاربری با کلیک برروی آگهی های من وارد صفحه ای می شوید که تمامی آگهی های ارسال شده خود را مشاهده می نمایید در زیر هر یک می توانید کلید حذف آگهی را مشاهده نمایید با کلیک برروی این کلید آگهی شما در هر وضعیتی که باشد از روی سیستم به طور کامل حذف شده و امکان دسترسی به آن آگهی مقدور نخواهد بود.

فهرست داخلی مقاله