نیک آیدی
تصویری موجود نمی‌باشد

اعتراض به عدم تایید آگهی

پیگیری دلیل عدم تایید آگهی پس از از ارسال آگهی ، تیم پشتیبانی نیک آیدی آگهی مورد نظر با قوانین منتشره در سایت مظابقت داده و در صورت عدم تطابق آگهی با قوانین مورد اشاره ، عدم انتشار آگهی را به کاربر مورد نظر اعلام می دارند در چنین مواقعی درصورت اعتراض به نظر بخش […]